Oferta

Parametry materiału GEALAN

cecha wartość ok. jednostka metoda badań
       
ciężar własny 1,47 g/cm2 ISO 1183
naprężenie przy granicy plastyczności 45 N/mm2 ISO/DIN 527
       
wydłużenie przy zerwaniu 50 % DIN 53 455 - prędkość badaniowa 50 mm/min
moduł sprężystości (przy próbie ciągnienia) 2400 N/mm2 ISO/DIN 527
twardość kulkowa wartość-30-s 95 N/mm2 DIN 53456 siłą badaniowa 358 N
twardość D według Shore'a 77 - DIN 53505
udarność      
przy -20°C i powyżej bez łamania mJ/mm2 DIN 53453
przy -40°C bez łamania mJ/mm2 DIN 53453
udarność z karbem      
przy 23°C ca. 40 mJ/mm2 DIN 53453
przy O°C ca. 10 mJ/mm2 DIN 53453
wytrzymałość na rozciąganie      
przy 23°C ca. 800 mJ/mm2 DIN 53448
przy O°C ca. 600 mJ/mm2 DIN 53448
wytrzymałość na rozciąganie z karbem      
przy 23°C ca. 180 mJ/mm2 DIN 53448
przy O°C ca. 90 mJ/mm2 DIN 53448
temperatura mięknienia Vicata 80 °C ISO 306
współczynnik rozszerzalności liniowej      
pomiędzy -30°C i +50°C 0,8 *10-4 K-1 DIN 52328 bzw. ASTM D 696
przewodność cieplna przy -20°C 0,16 W m*K DIN 52612 badanie dwupłytowe
twardozapalność samowygasajacy   DIN 4102
graniczne naprężenie gnące

ca. 80

N/mm2 DIN 53453
nasiąkanie wodą po 96 godz.

3 - 4

mg/96 h DIN 53495

Twarde PCV według normy tłoczyw DIN 7748-PVC-U, EDPL, 082-35-28

cecha

wartość ok. jednostka

metoda badań

ciężar własny 1,18 g/cm3 DIN 53479
wytrzymałość na rozciąganie 70 N/mm2 DIN 53455
wydłużenie przy zerwaniu 4,5 % DIN 53455
wytrzymałość na zginanie 105 N/mm2 DIN 53452
udarność 11 kJ/m2 DIN 53453
udarność z karbem 2 kJ/m2 DIN 53453
moduł sprężystości (wartość krótkoterminowa) 3300 N/mm2 DIN 53457
twardość kulkowa H 961/30 190 N/mm2 DIN 53456
współczynnik rozszerzalności liniowej 0,7 * 10-4 K -1 VDE 0304

PMMA - według normy tłoczyw DIN 7745 100 - 73

Cechy badane

>ma być jest ma być jest
twardość według Shore'a 50 - 55 53 >60 - 65 60
po składowaniu w powietrzu 7 d 1OO°C -5 bis +10 +4 -5 bis +15 +4
wytrzymałość na rozerwanie N/mm2 > 7,5 8,2 7,5 10,6
po składowaniu w powietrzu 7 d 100°C ? 25 -4,8 25 -9,5
wydłużenie przy zerwaniu > 300 350 200 370
po składowaniu w powietrzu 7 d 100°C ? 50 -6 50 -10,8
odporność na działanie niskiej temperatury 7 d - 10°C/RAD +10 +7 +10 +7
odporność na działanie ozonu DIN 53509 stopień pękania      
  0 0 0 0
odkształcalność pod ciśnieniem 22 h 100°C < 35 17,5 35 15,0
doskładowanie przy niskiej temperaturze 22 h - 25°C < 60 58 70 51,9